Pravidlá ochrany osobných údajov

Úvod

Naša spoločnosť CleanCode, s.r.o., zapísaná do Obchodného registra Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 33622/V, IČO 47432420, DIČ 2023870519 so sídlom J. Kostru 2216/3, 05201 Spišská Nová Ves (ďalej ako "my" alebo "spoločnosť" alebo v príslušnom množnom tvare) je prevádzkovateľom internetovej stránky ahara.sk (ďalej len ako "internetová stránka") a poskytovateľom služby Ahara.sk (ďalej len ako "služba"). Z tohto dôvodu Vám predkladáme naše pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame v súvislosti s prevádzkovaním internetovej stránky a poskytovaním služby (ďalej ako "pravidlá").

Osobné údaje, ktorými disponujeme, spracúvame v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "zákon o ochrane osobných údajov") a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Právny vzťah medzi nami a Vami, tzn. návštevníkmi a používateľmi, sa spravuje Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými a účinnými pri prevádzkovaní a používaní internetovej stránky ahara.sk a poskytovaní služby Ahara.sk (ďalej len ako "všeobecné obchodné podmienky").

Osobné údaje, právne základy, účel a doba spracúvania osobných údajov

Osobnými údajmi sa rozumejú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu (ďalej len ako "osobné údaje").

Týmito môžu byť Vaše osobné údaje ako návštevníkov internetovej stránky – bežné osobné údaje zvyčajne v rozsahu:

  • meno a priezvisko,
  • telefónne číslo,
  • adresa elektronickej pošty (e-mail),
  • adresa bydliska
  • a iné (v závislosti od toho, aké ďalšie uvediete).

Osobné údaje teda získavame priamo od používateľov služby – teda od Vás.

Na to, aby sme mohli pre Vás poskytovať službu efektívne, ste povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo.

Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia zmluvy a poskytovania našej služby resp. je nevyhnutné na plnenie našich povinností (poskytovanie služby) vyplývajúcich z nášho zmluvného vzťahu v zmysle všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak by ste nám  svoje osobné údaje neposkytli, nemohol by vzniknúť medzi nami zmluvný vzťah viažuci sa k poskytovaniu služby.

Spracovávame osobné údaje konkrétne v situácii, kedy sme ako spoločnosť v pozícii prevádzkovateľa a Vy ako používatelia ste dotknutými osobami.

Toto spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. b. zákona o ochrane osobných údajov tzn. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávame za účelom poskytovania služby a prevádzkovania internetovej stránky (vedenie používateľských účtov, interný prieskum fungovania služby a pod.)

Toto spracúvanie osobných údajov sa môže v prípade marketingu vykonávať na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. a. zákona o ochrane osobných údajov tzn. spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe udeleného súhlasu.

Spracúvanie Vašich osobných údajov v tomto prípade vykonávame za účelom zasielania marketingových informácií.

Osobné údaje spracovávame iba po nevyhnutne dlhú dobu, a to po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vami v zmysle všeobecných obchodných podmienok.

Naši sprostredkovatelia – kto má k Vašim údajom prístup resp. aké služby využívame

Spracovávaním osobných údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako ďalšieho sprostredkovateľa. Osobné údaje nebudú bez Vášho predchádzajúceho súhlasu odovzdávané tretím osobám.

Na komunikáciu s používateľmi služby využívame služby Gmail, Google kontakty a Google docs od spoločnosti Google, Inc.. Servery, hosting, databázy, zálohovanie a správa databáz sú poskytované spoločnosťou Amazon Web Services, Inc..

Správu našich účtovných dokladov má na starosti spoločnosť STANN s.r.o..

Osobné údaje spracovávame najmä v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

Vaše práva

V prípade, že my alebo naši sprostredkovatelia spracovávame Vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania:

  • môžete nás alebo nášho sprostredkovateľa požiadať o vysvetlenie
  • od nás alebo nášho sprostredkovateľa požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav.

Ak požiadate o informáciu o spracovávaní Vašich osobných údajov, túto informáciu Vám poskytneme. Máme však právo za určitých podmienok za poskytnutie tejto informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte:

právo na prístup k svojim osobným údajom: máte právo vedieť, aké osobné údaje o Vás spracúvame

právo na opravu: máte právo upozorniť nás na to, že disponujeme osobnými údajmi o Vás, ktoré nie sú správne resp. sú neaktuálne a môžete žiadať ich opravu

právo na vymazanie: máte právo nás požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov, ak s nimi narábame nezákonne resp. by sme ich uchovávali dlhšie ako je potrebné

právo na obmedzenie spracúvania: v čase odkedy ste u nás namietli opravu svojich osobných údajov až do času, dokým nevykonáme ich opravu, máte právo na obmedzené spracúvanie

právo namietať spracúvanie: v prípade ak sa domnievate, že nemáme dôvod na spracovávanie Vašich osobných údajov, môžete spracovanie Vašich osobných údajov namietať. V spracovaní Vašich osobných údajov môžeme pokračovať len vtedy, ak preukážeme oprávnené dôvody na ich spracovanie (to sa netýka určenia, uplatnenia a vymáhania nárokov spoločnosti)

právo na prenosnosť: máte právo nás požiadať o prenos Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v bežne používanej podobe

právo odvolať súhlas: ak nám udelíte súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať a to písomne na info@ahara.sk

právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR: viac informácií na https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Cookies

Na prevádzku našej internetovej stránky využívame iba takzvané technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie služby. Analytické cookies, ktoré sa používajú na účely analýzy návštevnosti a chovania užívateľov na tejto internetovej stránke nepoužívame.

Využívame konkrétne nasledovné cookies:

názovopis
PHPSESSIDunikátny php session identifikátor používateľa
_nsspoužívané na ochranu pred CSRF útokmi

Všetky vyššie uvedené cookies nie sú využívané za iným ako uvedeným účelom. Ak si neželáte, aby sme cookies ukladali vo Vašom zariadení, môžete tomu zabrániť zmenou nastavení resp. preferencií Vášho internetového prehliadača.

Záver

S ohľadom na to, že náš zmluvný vzťah je založený na dlhšiu dobu, vyhradzujeme si právo tieto pravidlá v primeranom rozsahu meniť. Aktuálne znenie pravidiel je zverejnené vždy na internetovej stránke.

Korešpondencia sa bude medzi nami doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na Vašu emailovú adresu, resp. na našu emailovú adresu info@ahara.sk.

V prípade otázok k týmto pravidlám a k nášmu zmluvnému vzťahu Vám radi poskytneme všetky potrebné informácie. Akékoľvek otázky, návrhy či pripomienky k týmto pravidlám zasielajte na adresu info@ahara.sk.